IG-541 gazlý söndürme sistemiIG-541 ( IG-541 ) GAZLI SÖNDÜRME SÝSTEMÝ

IG-541 % 52 Nitrojen, % 40 Argon ve % 8 CO2 ‘den oluþan bir gazdýr.

* IG-541 gazý ortama boþalmaya baþladýðý ilk 23-30.saniyelerde yangýný kontrol altýna almaktadýr.

* IG-541 hava ile hemen hemen ayný yoðunluða sahip olduðu için hava ile, diðer gazlar gibi havadan daha yoðun ve aðýr olan gazlardan çok daha kýsa sürede uniform karýþým yapmakta ve ortama nüfus etmektedir.

* IG-541 gazý yoðunluðu ve aðýrlýðý itibariyle ortamdan kaçmak istemez ve yapýlan tüm testlerde, en az 10 dakika tasarým yoðunluðunu muhafaza ettiði ve yangýnýn yeniden nüksetme ihtimalini yok ettiði gözlenmiþtir.

* IG-541’in de dahil olduðu Inert gazlar için boþalma süresinin 1 dakika olabileceðini belirtmektedir.

IG-541 sisteminin diðer sistemlere nazaran daha fazla tüp gereksinimi vardýr.
Çünkü, tüplerde 150 Bar basýnçta gaz fazýnda muhafaza edilebiliyor.
Manifolttan itibaren gaz basýncý basýnç düþürücü ile 60 Bar’a düþürülüyor.